สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับรางวัล

"สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน"

จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Share this article