Download

Up

หลักสูตร

หลักสูตรสาขาการบัญชี ระดับปวช.
หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปวช.
หลักสูตรสาขาการตลาด ระดับปวช.
หลักสูตรสาขาภาษาต่างประเทศ ระดับปวช.
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6) สาขาการบัญชี
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาการบัญชี
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช.) สาขาการตลาด
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6) สาขาการตลาด
หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับปวช.
หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว ระดับปวช.
 
 
Powered by Phoca Download