Download

Up

วิชาการ

หนังสือรับงานการฝึกงานระดับชั้นปวส
รายงานการฝึกงาน
หนังสือรับงานการฝึกงานระดับชั้นปวช.
ตารางสอบปลายภาค 1/60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
ตัวอย่าง-แบบฟอร์มขอฝึกงาน
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2559
สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2560
สถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561
โครงการ-โครงงาน-สิ่งประดิษฐ์-นักเรียน-ครูผู้สอน
จำนวนนักเรียน นักศึกษา
ตารางสอบปลายภาค 2/2561
ตารางสอบปลายภาค 1/2562
 
 
Powered by Phoca Download