Kamin

Kamin

หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

ทางหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับ โล่รางวัล "สถาบันที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ดีเด่น อันดับที่ 1 " ของภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับอาชีวศึกษา จาก นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ด้วยคะแนน 494 คะแนน

สาขาการสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์

คะแนน 87 คะแนน ได้รับเหรียญรางวัล 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ นาย ธเนศ สังวาล ระดับชั้น ปวส.พ.1/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คะแนน 80 คะแนน ได้รับเหรียญรางวัล 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ นาย ณัฐกรณ์ สวัสดี ระดับชั้น ปวส.2/5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการออกแบบ Web Design

รางวัลชมเชย คะแนน 82 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาว ธิราพร ช่วยดวง ระดับ ปวส.2/11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลชมเชย คะแนน 83 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาว ชาลิสา โภคา ระดับ ปวส.2/11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนน 85 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นาย ชาญวิทย์ จิตสุวรรณ ระดับ ปวส.1/10 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

36959206 1811103712307848 83935012562403328 o

 36978254 1811103722307847 935720726365732864 o

36961563 1811103465641206 2447141695175786496 o

 37005310 1811103455641207 7715720206789640192 o