Print this page

2.การใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน เรื่อง ค่าจ้าง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

การใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียน เรื่อง ค่าจ้าง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ชื่อผู้วิจัย  เบญจมาศ  คริสต์รักษา

ตำแหน่ง  อาจารย์ผู้สอน

วุฒิการศึกษา      ปริญญาตรี

สถานศึกษาที่ติดต่อ     วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

         โทร. 081-8974099

Email  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปีที่ทำวิจัยเสร็จ          2559

ประเภทงานวิจัย          วิจัยชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พณิชยกรรม เรื่อง ค่าจ้างหลังใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ห้อง 8 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดกับเกณฑ์ร้อยละ 7  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พณิชยกรรม เรื่องคะแนน ค่าจ้าง ก่อนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ห้อง 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห้อง 8 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน

ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พณิชยกรรม เรื่อง ค่าจ้าง หลังใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ห้อง 8 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พณิชยกรรม เรื่อง คะแนน ค่าจ้าง หลังเรียนแบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา ธุรกิจคอมพิวเตอร์ ห้อง 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ มากกว่า ก่อนเรียนฯ
Last modified on 20/06/2018

Share this article

K2_AUTHOR

Kamin