วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

01020304

 

Last modified on 18/11/2019