พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิรัช จันทร์เกิด นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นผู้มอบ วันที่ 10 มีนาคม 2562