Print this page

พิธีเปิดงานวันวิชาการและพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ (mou)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยมีท่านภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ให้เกัยรติมาเป็นประธาน ขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้ ครับ

IMG_1350.jpg IMG_1353.jpg IMG_1355.jpg

IMG_1357.jpg IMG_1359.jpg IMG_1363.jpg

IMG_1365.jpg IMG_1366.jpg IMG_1368.jpg

IMG_1370.jpg IMG_1373.jpg IMG_1379.jpg

IMG_1411.jpg IMG_1412.jpg IMG_1414.jpg

IMG_1416.jpg IMG_1419.jpg IMG_1420.jpg

IMG_1422.jpg IMG_1425.jpg IMG_1427.jpg

IMG_1428.jpg IMG_1430.jpg IMG_1432.jpg

IMG_1434.jpg IMG_1437.jpg IMG_1438.jpg

IMG_1440.jpg IMG_1443.jpg IMG_1444.jpg

IMG_1446.jpg IMG_1448.jpg IMG_1452.jpg

IMG_1465.jpg IMG_1468.jpg IMG_1470.jpg

IMG_1474.jpg IMG_1479.jpg IMG_1481.jpg

IMG_1483.jpg IMG_1486.jpg IMG_1489.jpg

IMG_1498.jpg IMG_1505.jpg IMG_1506.jpg

IMG_1515.jpg IMG_1520.jpg IMG_1528.jpg

IMG_1529.jpg IMG_1534.jpg IMG_1538.jpg

IMG_1540.jpg IMG_1544.jpg IMG_1546.jpg

IMG_1551.jpg IMG_1555.jpg IMG_1558.jpg

IMG_1566.jpg IMG_1568.jpg IMG_1574.jpg

IMG_1580.jpg IMG_1581.jpg IMG_1582.jpg

IMG_1585.jpg IMG_1587.jpg IMG_1590.jpg

IMG_1591.jpg IMG_1593.jpg IMG_1596.jpg

IMG_1598.jpg IMG_1603.jpg IMG_1605.jpg

IMG_1608.jpg IMG_1609.jpg IMG_1610.jpg

IMG_1612.jpg IMG_1613.jpg IMG_1614.jpg

IMG_1618.jpg IMG_1624.jpg IMG_1625.jpg

IMG_1626.jpg IMG_1628.jpg IMG_1629.jpg

IMG_1632.jpg IMG_1633.jpg IMG_1637.jpg

IMG_1638.jpg IMG_1640.jpg IMG_1643.jpg

IMG_1644.jpg IMG_1645.jpg IMG_1647.jpg

IMG_1648.jpg IMG_1650.jpg IMG_1657.jpg

IMG_1659.jpg IMG_1661.jpg IMG_1662.jpg

IMG_1663.jpg IMG_1666.jpg IMG_1667.jpg

IMG_1668.jpg IMG_1673.jpg IMG_1675.jpg

IMG_1676.jpg IMG_1677.jpg IMG_1678.jpg

IMG_1679.jpg IMG_1680.jpg IMG_1682.jpg

IMG_1684.jpg IMG_1685.jpg IMG_1687.jpg

IMG_1689.jpg IMG_1691.jpg IMG_1694.jpg

IMG_1698.jpg IMG_1702.jpg IMG_1703.jpg

IMG_1781.jpg IMG_1782.jpg IMG_1783.jpg

IMG_1785.jpg IMG_1786.jpg IMG_1793.jpg

IMG_1795.jpg IMG_1800.jpg IMG_1803.jpg

IMG_1805.jpg IMG_1809.jpg IMG_1812.jpg

IMG_1814.jpg IMG_1815.jpg IMG_1821.jpg

IMG_1824.jpg IMG_1827.jpg IMG_1829.jpg

IMG_1839.jpg IMG_1840.jpg IMG_1841.jpg

IMG_1852.jpg IMG_1867.jpg IMG_1873.jpg

IMG_1881.jpg IMG_1900.jpg IMG_1905.jpg

IMG_1962.jpg IMG_1970.jpg IMG_1972.jpg

IMG_1973.jpg IMG_1974.jpg IMG_1976.jpg

IMG_1980.jpg IMG_1983.jpg IMG_1986.jpg

IMG_1988.jpg IMG_1990.jpg IMG_1992.jpg

IMG_1994.jpg IMG_1996.jpg IMG_1998.jpg

IMG_2000.jpg IMG_2001.jpg IMG_2008.jpg

IMG_2010.jpg IMG_2012.jpg IMG_2014.jpg

IMG_2043.jpg IMG_2047.jpg IMG_2051.jpg

IMG_2052.jpg IMG_2056.jpg IMG_2059.jpg

IMG_2063.jpg IMG_2065.jpg IMG_2068.jpg

IMG_2070.jpg IMG_2074.jpg IMG_2118.jpg

IMG_2120.jpg IMG_2127.jpg IMG_2133.jpg

IMG_2137.jpg IMG_2140.jpg IMG_2143.jpg

IMG_2149.jpg IMG_2150.jpg IMG_2153.jpg

IMG_2156.jpg IMG_2161.jpg IMG_2171.jpg

IMG_2196.jpg IMG_2198.jpg IMG_2200.jpg

IMG_2220.jpg IMG_2224.jpg IMG_2230.jpg

IMG_2236.jpg