พิธีเปิดงานวันวิชาการและพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ (mou)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยมีท่านภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ให้เกัยรติมาเป็นประธาน ขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้ ครับ