การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

วันที่ 18 ธันวาคม 2561