ประชุมผู้ปกครองและรับใบแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

และผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม