เพิ่มความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษี ปี 2560

โดยเจ้าหน้าที่สรรพากร คุณสุภาวดี

นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 สาขาการบัญชี