วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 วิทยาลัย จัดโครงการ การแสดงความกตัญญูกตเวที กิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ต่อคณาจารย์สถาบันเดิม ประจำปี 2560
โดยนำนักเรียน ชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูยังสถาบันเดิม เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู ที่ได้สั่งสมวิชา ความรู้ให้แก่นักเรียนจนถึงทุกวันนี้
ในการนี้ทางวิทยาลัย ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับ สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนให้กับ นักเรียน ในสถาบันต่างๆ ต่อไป
 
 
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ทุนการศึกษาจำนวน 4,000 บาท
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ทุนการศึกษาจำนวน 4000 บาท
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์ ทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 1เอ็งเสียงสามัคคี ทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
โรงเรียนเทศบาล 3 โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ ทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท

Last modified on 21/06/2017