พิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมอาคารจันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ