สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิจัย
และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 9

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Last modified on 18/10/2016