โครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน

ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ