สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและทีปรึกษาการเงิน จ.สงขลา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของประกันชีวิต โดยจัดให้มีขบวนพาเหรดรอบเมืองหาดใหญ่ขึ้น ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัย เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2559 ณ.บริเวณจัตุรัสนครหาดใหญ่