วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำโดยท่านสุพจน์ จันทราชพร้อมคณะนำผู้บริหาร

ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเขตปริมลฑล

คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ , วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติราษฎร์ , และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Last modified on 15/12/2015