กิจกรรม  ค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่  1/2558 
ระหว่างวันที่  19 - 21   พฤศจิกายน   2558  
ณ  ค่ายท่านมุก   อ.สะเดา   จ.สงขลา

 

 

Last modified on 26/11/2015