วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชี้แจงและเซ็นเงินอุดหนุนเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี

ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 และแจ้งผลการเรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 - ปวช.3

ภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2558

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.85 - 4.00

 

Last modified on 20/10/2015