กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน" 

ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 

 

 

Last modified on 20/10/2015