ด้วยวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นความสำคัญการวัดผลประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรที่เปิดสอน

บุคลากรของวิทยาลัยต้องมีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลการเรียน

การคำนวณผลการเรียนรายภาคเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม การประเมินผลการเรียนรายบุคคล

ดังนั้นทางวิทยาลัยฯ จึงจัดอบรมให้ความรู้การวัดผลประเมินผลการเรียน ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558

ณ ห้องประชุม อาคารจันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 

Last modified on 24/08/2015