กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3

วันที่ 6 มิถุนายน 2558

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 

Last modified on 08/06/2015