พิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำวิทยาลัยฯ

เพื่อเป็นศิริมงคลต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่

แก่คณะผู้บริหารครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา

 

Last modified on 03/06/2015