แสดงความยินดีกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัล

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 

 

Last modified on 04/06/2015