หลักสูตรและสาขาวิชาที่สอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3 พุทธศักราช 2556

   - หลักสูตรสาขาการบัญชี

   - หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   - หลักสูตรสาขาการตลาด

   - หลักสูตรสาขาภาษาต่างประเทศ

   -  หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

   -  หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557

   - หลักสูตรสาขาการบัญชี (รับผู้จบปวช.)

    - หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบปวช.)

    - หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับผู้จบปวช.)

   - หลักสูตรสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (รับผู้จบปวช.)

   - หลักสูตรสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (รับผู้จบปวช.)

   - หลักสูตรสาขาการตลาด (รับผู้จบปวช.)

 

 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบ ม.6 พุทธศักราช 2557

   - หลักสูตรสาขาการบัญชี (รับผู้จบ ม.6)

     - หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (รับผู้จบ ม.6)

     - หลักสูตรสาขาการตลาด (รับผู้จบ ม.6)

Share this article