ข่าวประชาสัมพันธ์ |#c874a5

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีคำนวณในการชำระค่าธรรมเนียมการเนียม

ผู้กู้รายเก่า ระดับชั้น ปวช.2 ปวช.3

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


********************

ค่าเทอม วิทยาลัยฯ เรียกเก็บ                4,830   บาท

ได้รับจาก กยศ.                                    3,000   บาท

ส่วนต่าง                                              1,830   บาท

หักด้วยจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว             ???    บาท

ส่วนต่างที่จะต้องจ่าย                            ???    บาท

*หมายเหตุ*     มีผู้กู้จำนวน 10 ราย ได้รับจาก กยศ. 4,000 บาท

ค่าเทอม วิทยาลัยฯ เรียกเก็บ                4,830   บาท

ได้รับจาก กยศ.                                    4,000   บาท

ส่วนต่าง                                                 830   บาท

หักด้วยจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว             ???    บาท

ส่วนต่างที่จะต้องจ่าย                            ???    บาท

Page 3 of 3