ภาพกิจกรรม |#54acd2

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3

วันที่ 6 มิถุนายน 2558

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

การประชุมผู้ปกครอง ปวส.1 และ ปวส.พิเศษ 1 ทุกสาขา


วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558


ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

กิจกรรมชงโคช่อใหม่ สายใยสัมพันธ์ 2015

ของนักเรียนระดับ ปวช.1

วันที่ 15 พ.ค. 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

พิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำวิทยาลัยฯ

เพื่อเป็นศิริมงคลต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่

แก่คณะผู้บริหารครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา

แสดงความยินดีกับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับรางวัล

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

Page 18 of 18