ภาพกิจกรรม |#54acd2

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3

วันที่ 6 มิถุนายน 2558

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

Page 16 of 17