ร่วมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะ ในโครงการจิตอาสา อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้ รัชกาลที่10

ของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จำนวน 250 คน

ณ ป่าชายเลน ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเหรียง ให้เกียรติมาเป็นประธาน