โครงการแนะแนวศึกษาต่อ ปวช.3
กิจกรรมแนะนำทำให้ด้วยใจรักเพื่อ ช.3
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560