การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ

 

การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคใต้

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยมีดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดูแลการประกวด 

Last modified on 24/10/2017

Share this article

K2_AUTHOR

Super User