โครงการบ้านดิน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม “ ลูกเสือวิสามัญทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ ” “ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ”

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ค่ายพาราฮัท จังหวัดพัทลุง