Powered by EverLive.net

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

download

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ห้องสอบ
จันทร์ 09.00-12.00 ปวช.1 2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 221
17 กันยายน 2561 13.00-14.30   2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 222
  14.40-16.10   2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 223
          224
          225
          226
          227
          511
          512
          513
          514
          515
          521
          522
          523
          524
          525
          526
          527
          531
  09.00-12.00 ปวช.2 AC 2201-2001 การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า 221
  13.00-14.30   2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ 222
          223
          224
          225
  09.00-10.30 ปวช.2 CT 2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 226
  10.40-12.10   2901-9003 การพิมพ์ดีดสัมผัสในคอมพิวเตอร์ 227
  13.00-14.30   2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ 511
          512
          513
  09.00-10.30 ปวช.2 MK 2202-2101 การจัดซื้อเบื้องต้น 514
  10.40-12.10   2202-2109 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 515
          521
           
           
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ห้องสอบ
จันทร์ 09.00-10.30 ปวช.2 LU 2212-2105 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรม 522
17 กันยายน 2561 10.40-12.10   2901-9003 การพิมพ์ดีดสัมผัสในคอมพิวเตอร์ 523
  13.00-14.30   2212-2002 สนทนาภาอังกฤษธุรกิจ 1 524
          525
          526
          527
          531
อังคาร 09.00-10.30 ปวส.1 AC 3200-1003 หลักการตลาด 221
18 กันยายน 2561 10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 222
  13.00-16.00   3201-2001 การบัญชีชั้นกลาง 1 223
          224
          225
  09.00-10.30 ปวส.1 CT 3200-1003 หลักการตลาด 226
  10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 227
  13.00-14.30   3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม  
  09.00-10.30 ปวส.1 MK 3200-1003 หลักการตลาด 511
  10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 512
  13.00-14.30   3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 513
  09.00-10.30 ปวส.1 LT 3200-1003 หลักการตลาด 514
  10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 515
  13.00-14.30   3214-2001 โลจีสติกส์และโซ่อุปทาน 521
  09.00-10.30 ปวส.1 LU 3200-1003 หลักการตลาด 524
  10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 525
  13.00-14.30   3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม  
  9.00-10.30 ปวส.1 IT 3901-1001 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 522
  10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 523
  13.00-14.30   3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม  
  09.00-10.30 ปวส.พ 1 AC 3200-1003 หลักการตลาด 527
  13.00-16.00   3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 531
  09.00-10.30 ปวส.พ 1 CT 3200-1003 หลักการตลาด 532
  13.00-16.00   3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 533
  09.00-10.30 ปวส.พ 1 MK 3200-1003 หลักการตลาด 534
  13.00-16.00   3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 535
           
           
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ห้องสอบ
อังคาร 09.00-10.30 ปวส.พ 1 LT. 3200-1003 หลักการตลาด 536
18 กันยายน 2561 10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 537
  13.00-16.00   3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1  
  09.00-10.30 ปวส.พ 1 LU. 3200-1003 หลักการตลาด 526
  10.40-12.10   3000-1503 มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  13.00-16.00   3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1  
  09.00-12.00 ปวส.2 AC 3201-2005 การบัญชีชั้นสูง 1 221
  13.00-16.00   3201-2106 การสอบบัญชี 222
          223
          224
          225
  09.00-10.30 ปวส.2 CT 3204-2104 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย 226
  10.40-12.10   3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 227
  13.00-14.30   3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล 511
  09.00-10.30 ปวส.2 MK 3202-2102 การตลาดบริการ 512
  10.40-12.10   3202-2007 การจัดการช่องทางการจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 513
          514
  09.00-10.30 ปวส.2 LT 3214-2102 การจัดการสินค้าคงคลังในงานโลจีสติกส์ 515
  10.40-12.10   3214-2006 การจัดการการขนส่ง 521
          522
          523
  09.00-10.30 ปวส.2 LU 3000-1212 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 524
  10.40-12.10   3212-2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ 1 525
          526
  09.00-10.30 ปวส.2 IT 3901-2002 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 527
  10.40-12.10   3901-2007 การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา  
  13.00-14.30   3901-2003 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
  09.00-12.00 ปวส.พ 2 AC 3201-2006 การบัญชีชั้นสูง 2 531
  13.00-16.00   3201-2106 การสอบบัญชี 532
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 CT 3204-2104 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย 533
  10.40-12.10   3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 534
  13.00-14.30   3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล  
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 MK 3202-2105 การนำเข้าและส่งออก 535
  10.40-12.10   3202-2007 การจัดการช่องทางการจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน  
           
           
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ห้องสอบ
พุธ 09.00-10.30 ปวช.1 2000-1402 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 221
19 กันยายน 2561 10.40-12.10   2200-1004 การขายเบื้องต้น  1 222
  13.00-14.30   2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 223
  14.40-16.10   2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 224
          225
          226
          227
          511
          512
          513
          514
          515
          521
          522
          523
          524
          525
          526
          527
          531
  09.00-10.30 ปวช.2 AC 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 221
  10.40-12.10   2212-2118 ภาษาจีน 1 222
  13.00-16.00   2201-2101 การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 223
          224
          225
  09.00-10.30 ปวช.2 CT 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 226
  10.40-12.10   2204-2105 โปรแกรมกราฟิก 227
  13.00-14.30   2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 511
          512
          513
  09.00-10.30 ปวช.2 MK 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 514
  10.40-12.10   2202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักงานขาย 515
          521
           
           
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ห้องสอบ
พุธ 09.00-10.30 ปวช.2 LU 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 522
19 กันยายน 2561 10.40-12.10   2212-2118 ภาษาจีน 1 523
          524
          525
          526
          527
          531
พฤหัสบดี 09.00-10.30 ปวส.1 AC 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 221
20 กันยายน 2561 10.40-12.10   3201-2108 การภาษีอากร 222
          223
          224
          225
  09.00-10.30 ปวส.1 CT 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 226
  10.40-12.10   3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 227
  09.00-10.30 ปวส.1 MK 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 511
  10.40-12.10   3201-2108 การภาษีอากร 512
          513
  09.00-10.30 ปวส.1 LT 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 514
  10.40-12.10   3214-2002 การจัดการต้นทุนโลจีสติกส์ 515
          521
  09.00-10.30 ปวส.1 LU 3212-2001 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 524
  10.40-12.10   3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 525
  13.00-14.30   3200-1002 หลักการจัดการ  
  09.00-10.30 ปวส.1 IT 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 522
  10.40-12.10   3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 523
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 AC 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 527
   10.40-12.10   3000-9201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 531
  13.00-14.30   3200-0002 หลักการขาย  
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 CT 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 532
   10.40-12.10   3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 533
  13.00-14.30   3200-0002 หลักการขาย  
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 MK 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 534
   10.40-12.10   3201-2108 การภาษีอากร 535
  13.00-14.30   3200-0002 หลักการขาย  
           
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ห้องสอบ
พฤหัสบดี 09.00-10.30  ปวส.พ 1 LT. 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 536
20 กันยายน 2561  10.40-12.10   3214-2002 การจัดการต้นทุนโลจีสติกส์ 537
  13.00-14.30   3200-0002 หลักการขาย  
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 LU. 3212-2001 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 526
   10.40-12.10   3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ  
  13.00-14.30   3200-0002 หลักการขาย  
  09.00-10.30 ปวส.2 AC 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 221
  13.00-16.00   3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1   222
          223
          224
          225
  09.00-10.30  ปวส.2 CT 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 226
   10.40-12.10   3204-2103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม 227
  13.00-14.30   3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 511
  09.00-10.30  ปวส.2 MK 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 512
   10.40-12.10   3202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค 513
  13.00-14.30   3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 514
  09.00-10.30  ปวส.2 LT 3214-2101 การจัดการโลจีสติกส์เชิงธุรกิจ 515
   10.40-12.10   3201-2108 การภาษีอากร 521
  13.00-14.30   3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 522
          523
  09.00-10.30  ปวส.2 LU 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 524
   10.40-12.10   3212-2135 ภาษาจีน  2 525
          526
  09.00-10.30  ปวส.2 IT 3901-2119 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 527
   10.40-12.10   3901-2107 การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP  
  09.00-12.00 ปวส.พ 2 AC 3201-2002 การบัญชีชั้นกลาง 2 531
  13.00-16.00   3201-2003 การบัญชีต้นทุน 1   532
  09.00-10.30  ปวส.พ 2 CT 3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 533
   10.40-12.10   3204-2103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อผสม 534
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 MK 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 535
  10.40-12.10   3202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค  
  13.00-14.30   3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์  
           
           
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ห้องสอบ
ศุกร์ 09.00-10.30 ปวช.1 2000-1310 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 221
21 กันยายน 2561 10.40-12.10   2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 222
  13.00-14.30   2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 223
          224
          225
          226
          227
          511
          512
          513
          514
          515
          521
          522
          523
          524
          525
          526
          527
          531
  09.00-12.00 ปวช.2 AC. 2201-2002 การบัญชีห้างหุ้นส่วน 221
  13.00-16.00   2201-2005 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 222
          223
          224
          225
  09.00-10.30 ปวช.2 CT 2204-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ 226
  10.40-12.10   2204-2101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 227
          511
          512
          513
  09.00-10.30 ปวช.2 MK 2202-2102 การขายตรง 514
  10.40-12.10   2202-2003 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 515
          521
           
           
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ห้องสอบ
ศุกร์ 09.00-10.30 ปวช.2 LU 2212-2001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ1 522
21 กันยายน 2561 10.40-12.10   2212-2005 ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน 523
          524
          525
          526
          527
          531
เสาร์ 09.00-10.30  ปวส.1 AC 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 221
22 กันยายน 2561 10.40-12.10   3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 222
          223
          224
          225
  09.00-10.30  ปวส.1 CT 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 226
  10.40-12.10   3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 227
           
  09.00-10.30  ปวส.1 MK 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 511
  10.40-12.10   3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 512
          513
  09.00-10.30  ปวส.1 LT 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 514
  10.40-12.10   3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 515
          521
  09.00-10.30  ปวส.1 LU 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 524
  10.40-12.10   3000-9211 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย 525
           
  09.00-10.30  ปวส.1 IT 3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 522
  10.40-12.10   3901-2001 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม 523
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 AC 3000-1101 ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 527
  10.40-12.10   3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 531
  13.00-14.30   3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ  
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 CT 3000-1101 ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 532
  10.40-12.10   3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 533
  13.00-14.30   3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ  
           
           
           
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วัน เดือน ปี เวลา ระดับชั้น รหัสวิชา ชื่อวิชา ห้องสอบ
เสาร์ 09.00-10.30  ปวส.พ 1 MK 3000-1101 ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 534
22 กันยายน 2560 10.40-12.10   3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 535
  13.00-14.30   3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ  
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 LT. 3000-1101 ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 536
  10.40-12.10   3000-1305 วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 537
  13.00-14.30   3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ  
  09.00-10.30  ปวส.พ 1 LU. 3000-1101 ภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 526
  13.00-14.30   3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ  
  09.00-10.30 ปวส.2 AC 3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 221
  12.00-15.00   3201-2101 ระบบบัญชี 222
          223
          224
          225
  09.00-10.30 ปวส.2 LT 3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 515
          521
          522
          523
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 AC 3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 531
  12.00-15.00   3201-2101 ระบบบัญชี 532
  09.00-10.30 ปวส.พ 2 CT 3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 533
          534

Share this article