Super User

Super User

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับรางวัล

"สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน"

จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนายอานนท์ รุ่งสิริเมธากุล (เจมส์)

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ ในการประกวด เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One Idol #9

จากตัวผู้เข้าแข่งขันภาคใต้ ทั้งหมด 128 คน คัดเป็นตัวแทน 6 คน เพื่อคัดเลือกระดับประเทศต่อไป

 

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลนักเรียนดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้แก่

1. นาย ชาญวิทย์ จิตสุวรรณ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาว ภคนันท์ ชูสถิตย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาภาษาต่างประเทศ
3. นางสาว นัทรี หมัดหลี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาการบัญชี
4. นางสาว ปิ่นมณี เพ็งหนู นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาการตลาด

 

Tuesday, 15 January 2019 14:25

PR 2019

  

Monday, 07 January 2019 08:21

TWOPEE Southside

Page 1 of 21